ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ ΝΑΞΟΥ